SLUŽBY

CO VŠE
PRO VÁS
RÁDI
UDĚLÁME

geometrické plány

GEOMETRICKÉ PLÁNY

Geometrický plán je technický podklad pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, který se vyhotovuje na základě geodetického měření v terénu. Potřebovat ho budete v situaci, kdy chcete do katastrální mapy zanést nějakou změnu – například změnu hranice či rozdělení pozemku, stavbu či přístavbu domu nebo průběh věcného břemene. Vždy je nedílnou součástí listin (např. kupní smlouvy, kolaudačního rozhodnutí apod.), na jejichž základě se má provést zápis do katastru nemovitostí.

zaměření skutečného provedení staveb

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVEB

Jedná se o zaměření konečného provedení stavby inženýrských sítí, stavebních objektů, zpevněných ploch, polohopisu, výškopisu a podobně.
zaměření výškopisu a polohopisu

ZAMĚŘENÍ VÝŠKOPISU A POLOHOPISU

Provádí se nejčastěji jako podklad pro projektanta. Například pro projekty staveb, komunikací, inženýrských sítí nebo revitalizace veřejných prostranství.

Jde o geodetické zaměření vlastního pozemku včetně jeho blízkého okolí spolu s povrchovými znaky inženýrských sítí (např. rozvodná skříň, vodovodní uzávěr, sloupy elektrického/komunikačního vedení). Zkrátka řečeno, výkres bude obsahovat vše, co je v terénu patrné. Projektant tak získá kompletní informaci o dané lokalitě, díky ní si udělá jednoznačný celkový přehled o dispozicích a parametrech pozemku.
vytyčení hranice pozemků

VYTYČENÍ HRANICE POZEMKŮ

Vytyčení hranice pozemku je zeměměřickou činností, jejímž výsledkem je označení polohy lomových bodů hranice v terénu. Vytyčení se provádí podle geometrického a polohového určení hranice evidovaného v katastru nemovitostí.

vytyčení staveb, inženýrských sítí

VYTYČENÍ STAVEB, INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Vytyčení stavby je geodetickou činností jejímž výsledkem je vyznačení polohy, výšky a tvaru objektů stavby nebo terénní úpravy v terénu. Vytyčení se provádí podle projektové dokumentace stavby. Následně je vyhotoven protokol o vytyčení s vytyčovacím náčrtem. Ten budete potřebovat později při kolaudaci hotové stavby.

Oprávnění k vytyčení stavby a vytvoření vytyčovacího protokolu má pouze úředně oprávněný geodet.
rozdělení pozemků

ROZDĚLENÍ POZEMKŮ

Rozdělení pozemku slouží v praxi nejčastěji k rozdělení velkého pozemku na několik menších za účelem jejich prodeje nebo darování (např. potomkům). K rozdělení pozemku je potřeba geometrický plán a souhlas stavebního úřadu, který bude přílohou při vkladu do katastru nemovitostí.
řešení věcných břemen

ŘEŠENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN

Věcná břemena umožňují využítí určité části užitné hodnoty cizí nemovitosti. Pro vlastníka to znamená, že je omezen ve prospěch někoho jiného.

Slouží především k tomu, aby oprávněná osoba mohla disponovat nebo využívat určitou část majetku, i když není reálně jeho vlastníkem.

Jedná se např. o právo průchodu a průjezdu, právo čerpat vodu ze studny, právo užívání nemovitosti, bytu, místnosti, nebytového prostoru, věcné břemeno vedení (inženýrských sítí), věcné břemeno oprav a údržby.
tvorba podkladů pro projekt

TVORBA PODKLADŮ PRO PROJEKT

zaměření přípojek, inženýrských sítí

ZAMĚŘENÍ PŘÍPOJEK, INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Zpravidla se provádí zaměření vodovodní, elektrické, plynové a kanalizační přípojky. Je vhodné provádět zaměření ještě před záhozem jednotlivých sítí a to z důvodu co nejvyšší vypovídací hodnoty dokumentace.

O NÁS


Ing. Štěpán Vondráček
Ing. Štěpán Vondráček

Společnost JV PROJEKT s.r.o. vznikla v roce 1999 jako nástupnická organizace firmy podnikající pod názvem Ing. JIŘÍ VONDRÁČEK – PROJEKCE, INŽENÝRSKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, která podnikala již od r.1993.

Pracovníci této firmy měli dlouholeté zkušenosti zejména v oboru projektování pozemkových úprav (Souhrnné pozemkové úpravy), vodohospodářských staveb, dopravních staveb pro zpřístupnění zemědělských areálů, včetně geodetických prací.

Tyto zkušenosti získali v rámci předchozího působení v oddělení projekce. Pracovníci společnosti JV PROJEKT s.r.o. mají dlouholeté odborné zkušenosti v oblasti projektování pozemkových úprav, které provádí od samého počátku, dále v oblasti drobných dopravních staveb, t.j polních cest a místních komunikací.

Rovněž tak v oboru projektování vodohospodářských staveb jako jsou rybníky, víceúčelové vodní nádrže, revitalizace vodních toků a pod. V neposlední řadě je také projekce Územních systémů ekologické stability, na které má autorizační oprávnění.

Jednou z nejdůležitějších oblastí činnosti jsou geodetické práce v plném rozsahu v katastru nemovitostí i inženýrské geodezii. Na tyto práce je společnost vybavena nejmodernějším měřícím zařízením.


O nás (1) O nás (2) O nás (3) O nás (4)

REFERENCEGEODETICKÉ PRÁCE

Vypracovávané zakázky v oblasti geodetických prací tvoří celou škálu prací. Jedná se o geometrické plány na rozdělení pozemků, vytyčení vlastnických hranic a obnovu hranic pozemků původního katastru PK. Dále jsou to geometrické plány na nové a rozestavěné budovy pro zápis do katastru nemovitostí. Samostatnou částí je inženýrská geodezie ve stavebnictví, provádíme vytyčování staveb podle projektové dokumentace. Ročně je ve firmě vypracováno 50-70 geometrických plánů.

Provedené zakázky většího rozsahu:

 • 2022 - Dragounová Michaela tvorba geometrických plánů k.ú.Bratkovice
 • 2022 - Tomáš Žurek Vytyčení umístění jímky
 • 2022 - Jarbas – vytyčení vytýčení stavby rodinného domu v Příbram dne 17.května.
 • 2021 - Marek Příkryl geometrického plánu k.ú.Velká Chuchle
 • 2021 - Liberty reality s.r.o. tvorba geometrických plánů Starý Rožmitál,Hoděmyšl,Krč
 • 2021 - Tomasy s.r.o. –vytyčení stavby ,tvorba geometrických plánu stavby bytových domů v lokalitě Na Čihadle,k.ú. Dobříš.
 • 2020 - zaměření skutečného stavu obce Lichoceves,tvorba tvorba geometrických plánů
 • 2017 - Schűtz Petr Vytyčení půdorysu novostavby rodinného domu
 • parcelace pro výstavbu rodinných domků v k.ú. Liteň (okr. Beroun), k.ú. Buková u Příbramě – Investor Ing. David Hampejz, (r. 2007, 2008)
 • geometrické plány jako podklad k majetkoprávnímu vypořádání sportovního areálu v k.ú. Hoděmyšl pro Obecní úřad Sedlice (r. 2007)
 • parcelace pro výstavbu rodinných domků v k.ú. Březnice pro Ing.Arch. Víta Kučeru (r. 2008)
 • geometrický plán zemědělského areálu v k.ú. Obory pro ZD Něčín (r. 2006)
 • geometrický plán zemědělského areálu v k.ú. Rosovice pro ZD Rosovice (r. 2009)
 • vytyčovací práce pro rekonstrukci čistírny odpadních vod města Příbram (výkon funkce hlavního geodeta po celou dobu trvání stavby tj. 2 roky) pro dodavatele SEFIMOTA a.s., Na Pankráci 1683/127, Praha 4 (r. 2006 - 2008)
 • geometrický plán čistírny odpadních vod města Příbram pro MěÚ Příbram (r. 2008)

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY A PROJEKCE

Projekty komplexních (jednoduchých) pozemkových úprav vypracováváme v plném rozsahu zákona č.139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a vyhlášky 545/2002 Sb. o náležitostech návrhu pozemkových úprav ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb.

Provedené zakázky:

 • Pozemkový úřad Mladá Boleslav
  • KPÚ k.ú. Niměřice 340 ha, zapsáno d KN r. 2007
 • Pozemkový úřad Praha - západ
  • KPÚ k.ú. Chýžice 420 ha, zapsáno d KN r. 2005
 • Pozemkový úřad Plzeň-sever, jih
  • KPÚ k.ú. Milínov, 360 ha, zapsáno d KN r. 2005
  • KPÚ k.ú. Bohy, 336 ha, zapsáno d KN r. 2007
  • KPÚ k.ú. Rakousky, 145 ha, zapsáno d KN r. 2005
 • Pozemkový úřad Příbram
  • KPÚ k.ú. Sejcká Lhota, 240 ha, zapsáno d KN r. 2001
  • KPÚ k.ú. Radešín, 280 ha, zapsáno d KN r. 2002
  • KPÚ k.ú. Záborná Lhota,380 ha, zapsáno d KN r. 2003
  • KPÚ k.ú. Horčápsko, 417 ha, zapsáno d KN r. 2006
 • Projekce
 • V rámci KPÚ jsme vypracovali do r. 2009 celkem 67 projektů polních cest na zpřístupnění zemědělských pozemků, většina z nich byla bez větších problémů již realizována. Kromě toho jsme zpracovali projekty pro různá vodohospodářská opatření (rybníky, mokřady).Kontakty, kde nás najdeteJV PROJEKT s.r.o.
projektová, geodetická a realitní kancelář

IČ:     26136015
DIČ:   CZ26136015

Společnost je zapsaná v OR u Městského soudu v Praze odd. C, vl. 73377 od 8. prosince 1999.


Provozovna:
Balbínova 230
261 01 Příbram II

Sídlo společnosti:
Mariánské údolí 181
261 01 Příbram II
mob.:   +420 777 835 067

e-mail: stepan.jvprojekt@volny.cz

2022 ....... 2024 © jvprojekt.cz
webdesign | websystem | KAO.cz